Wij vragen

een positief migratiebeleid

De voorbije jaren zijn beleidsmakers er niet in geslaagd om een menselijk migratiebeleid uit te rollen dat de rechten van migranten respecteert. Mensen die migreren naar België worden vaak geconfronteerd met ellenlange procedures die rigide en willekeurig zijn, met weinig sociale of juridische ondersteuning. Zonder een verblijfsvergunning belanden velen van hen op straat.

Het huidig beleid dwingt mensen om in de schaduw van de maatschappij te leven, waar hun rechten met de voeten worden getreden. Maar ook de samenleving verloor kansen: minder belastinginkomsten, openstaande vacatures (in knelpuntberoepen)

De laatste jaren is er meer aandacht voor de gebreken van het huidige migratiesysteem maar tot op heden zijn er geen echte veranderingen doorgevoerd. Daarom slaan verschillende organisaties de handen ineen voor een nieuw positief migratiebeleid.

Een duidelijk en positief migratiebeleid, dat juridische zekerheid garandeert, zorgt in de toekomst voor vele winnaars: de economie, de samenleving én de migrant.

EEN POSITIEF MIGRATIEBELEID

Respecteert de mensenrechten

Biedt duidelijke en consequente verblijfsprocedures

die zijn aangepast aan het individu en voorziet rechtsbijstand en omkadering voor diegenen die dit nodig hebben.

Besteedt bijzondere aandacht aan mensen in een kwetsbare positie

(minderjarigen, gezinnen, slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel, mensen die slachtoffer worden van gender-en huiselijk geweld en staatlozen)

Benut kansen om de (arbeids)noden van de migrant en de samenleving op elkaar af te stemmen

Zorgt voor duurzame toekomstperspectieven voor migranten

door middel van een doeltreffend en eerlijk rechtskader.

Een realiteit die niet kan wachten

In België lijden tienduizenden mensen zonder papieren onder de gevolgen van het migratiebeleid dat we achter ons willen laten. Velen van hen worden niet erkend in hun rechten en hun vermogen om hier, als volwaardige burgers, bij te dragen aan de samenleving.

Soms wonen ze hier al 5, 10 of zelfs 20 jaar. Je kent ze als de moeder van een klasgenoot van je kind, als de kruidenier op de hoek van je straat en als de persoon die je kantoren schoonmaakt of je verwarmingsketel controleert. 

Het is een onzeker bestaan waarin ze leven: als ze hun baan verliezen of niet kunnen werken, hebben ze geen vangnet. Daardoor worden ze vaak het slachtoffer van uitbuiting.

Voor mensen zonder papieren kan de toekomst niet wachten. Een snelle en duurzame oplossing voor hen creëren betekent ook het pad effenen naar een samenleving die iedereen ten goede komt.

Wat vragen we?

Een nieuw migratiekader

Een grondige hervorming van de migratiewetgeving is nodig om een einde te maken aan een systeem dat te vaak onterecht situaties van onwettig verblijf produceert.  Dan denken we bijvoorbeeld aan: mensen wiens asielverzoek werd afgewezen, maar voor wie terugkeer onmogelijk is, buitenlandse werknemers die op basis van hun werk geen verblijfsvergunning kunnen verkrijgen (ook al gaat het om knelpuntberoepen), gezinnen aan wie het recht ontzegd wordt om samen te wonen en kwetsbare personen zoals zieken en slachtoffers van gendergerelateerd en huiselijk geweld.

Verblijfsaanvragen die vanop het Belgische grondgebied worden ingediend moeten hierbij ook steeds ten gronde onderzocht worden, wanneer deze gebaseerd zijn op een nood aan bescherming tegen terugkeer, de bescherming van het gezinsleven of de mogelijkheid om in België te werken. 


Een regularisatiecampagne vormt een noodzakelijk aanvulling op dit nieuwe migratiekader.

Deze regularisatie gebeurt op basis van duidelijke criteria en wordt ondersteund door de reactivering van de onafhankelijke adviescommissie. Op deze manier kunnen zowel beleidsmakers als mensen zonder papieren een nieuwe start nemen.

Doe Mee